Ansvarsfraskrivelser – hvorfor er de vigtige?

Som erhvervsdrivende er det vigtigt, at du nøje overvejer, hvordan du kan begrænse/fraskrive dig ansvar overfor dine kontraktsparter, f.eks. samarbejdspartnere eller kunder, hvis dine kontraktsparter måtte lide tab som følge af din eventuelle misligholdelse af kontraktsforholdet. Et af de væsentligste punkter i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af kommercielle kontrakter er derfor håndtering og begrænsning af ansvar.

Læs mere om ansvarsfraskrivelser og begrænsninger i denne artikel.

Erstatningsansvar i dansk ret

Udgangspunktet i dansk kontraktret er, at en part, der misligholder sine forpligtigelser, er erstatningsansvarlig for det fulde tab, som den anden part lider ved misligholdelsen.

Da det fulde tab omfatter både de ”direkte” og de ”indirekte” tab, kan der være tale om meget betydelige erstatningskrav, hvis størrelse i mange tilfælde langt overstiger kontraktværdien.

 

Sådan begrænser du dit ansvar

Måden, du begrænser dit ansvar, er ved at få indarbejdet de relevante ansvarsbegrænsninger direkte i den pågældende kontrakt eller i dine salgs- og leveringsbetingelser.

 

Typer af ansvarsbegrænsninger

Der findes forskellige typer af ansvarsbegrænsninger. Du får i det følgende et overblik over nogle af de typer, man oftest ser, og hvad de forskellige typer af ansvarsbegrænsninger dækker.

 

Ansvarsbegrænsning baseret på tabskategori

En ansvarsbegrænsning baseret på tab betyder, at dit ansvar begrænses til at dække en bestemt type af tab. Her skelnes oftest mellem direkte og indirekte tab.

Du bør som det klare udgangspunkt altid kræve, at dit ansvar alene omfatter din kontraktsparts direkte tab, mens indirekte tab af enhver art bør afskrives.

Grænsen mellem, hvad der er et direkte tab, og hvad der er et indirekte tab, er ikke klar, og i tvivlstilfælde vil det være op til domstolene at vurdere, om et tab falder i den ene eller den anden kategori.

Nedenfor er nogle eksempler på, hvad der almindeligvis anses for henholdsvis direkte og indirekte tab:

 

Ved direkte tab forstås ofte:

  • Udbedringsomkostninger (omkostninger knyttet til udbedring af det mangelfulde produkt).
  • Tingsskade og/eller personskade forårsaget af det mangelfulde produkt.
  • Omkostninger til køb af tilsvarende produkter fra andre leverandører (prisdifference mellem den oprindelige pris og den nye pris til dækningskøb).

Ved indirekte tab forstås ofte:  

  • Avancetab (f.eks. fordi det mangelfulde produkt skulle være solgt videre).
  • Driftstab (indtægter som følge af produktionsstop).
  • Tab af goodwill.
  • Tab af kunder mv.

 

Handlingsbestemte ansvarsbegrænsninger

En ansvarsbegrænsning, der er handlingsbestemt, kan f.eks. være, at du kun er erstatningsansvarlig, hvis du har handlet ”groft uagtsom” eller ”svigagtigt”.

Din kontraktspart vil således ikke kunne kræve erstatning, hvis den handling, du har udført, og som kravet/tabet støttes på, er udløst af din ”simple uagtsomhed”. Du kan dog som det klare udgangspunkt ikke fraskrive dig tab for ”grov uagtsomhed” eller ”forsætlige” handlinger.

 

Beløbsmæssige ansvarsbegrænsninger

Ansvarsbegrænsninger ses også ofte anvendt til at begrænse erstatningspligten til et bestemt beløb.

Dette beløb vil ofte være købesummen for det relevante produkt/ordre, men det kan også være en bestemt procentdel af købesummen (f.eks. 50 %), eller, hvis der er tale om en mere omfattende samhandel, værdien af alle indkomne ordrer over en vis periode, f.eks. de seneste 3 måneder.

Mulighederne for fastsættelse af beløbsmæssige begrænsninger er mange, det vigtigste er blot, at du sørger for at få indsat en grænse. Denne grænse benævnes ofte en ”cap”.

 

Tidsmæssige og reaktionsmæssige ansvarsbegrænsninger

Andre måder at begrænse dit ansvar på er at opsætte reklamationsfrister. Det vil sige bestemte frister, inden for hvilke din kontraktspart skal have reklameret overfor dig, hvis han/hun vil gøre sit krav gældende.

Generelt anbefales det, at du kun påtager dig ansvar for mangler i en bestemt periode, f.eks. 6 måneder eller 12 måneder afhængigt af produktets karakter og egenskaber – dvs. en absolut reklamationsfrist.

Som supplement til sådanne reklamationsfrister kan du begrænse ansvaret yderligere ved at kræve, at din kontraktspart skal reklamere med en vis hastighed – det kan f.eks. være ”straks” eller ”uden ugrundet ophold”, efter at en mangel er eller burde være opdaget.

Reklameres der således ikke inden for den fastsatte frist, vil kravet mod dig ikke kunne gøres gældende. På samme måde vil en reklamation, uanset at den er meddelt straks, men efter udløbet af reklamationsfristen, ej heller kunne gøres gældende. 

 

Personelle ansvarsbegrænsninger

I det omfang du benytter dig af tredjemand til at opfylde dine forpligtigelser, vil du også kunne begrænse dit ansvar i forhold til sådanne tredjemænd, som du ellers ville bære ansvaret for, f.eks. underleverandører eller fragtmænd.

Begrænsninger i den forbindelse kan være, at du ikke hæfter for forsinkelse, der skyldes forhold hos den fragtmand, som du benytter til at sende produkterne, eller forsinkelse af komponenter fra underleverandører, som du bruger i fremstillingen af dine produkter.

 

Ansvarsbegrænsningers gyldighed

Om end det kan virke fristende at fraskrive sig ansvaret for alle tænkelige forhold, skal du være opmærksom på, at meget bredt formulerede og vidtgående ansvarsfraskrivelser og begrænsninger risikerer at blive tilsidesat af domstolene eller i det mindste fortolket indskrænkende. Dette gælder særligt, hvis ansvarsbegrænsningerne er rettet mod forbrugere.

Indeholder dine salgs- og leveringsbetingelser ansvarsbegrænsninger, bør du sikre, at disse er tilstrækkeligt fremhævet, da der ellers vil kunne opstå tvivl om, hvorvidt vilkårene kan anses for vedtaget mellem partnerne.

Indholdet er leveret af:

Hjulmandkaptain er et full-service advokatfirma, med over 150 ansatte, som leverer personlig, effektiv og højt specialiseret juridisk rådgivning. Med Hjulmandkaptain ved din side får du ro i maven og frihed til at bruge dine kræfter på udvikling og drift af din virksomhed. Vi er vant til at rådgive alle typer virksomheder – fra iværksætteren til internationale koncerner.

Som abonnent har du adgang til en række unikke tilbud fra Hjulmandkaptain.

Har du brug for yderligere hjælp, kan du som premium abonnent kontakte Hjulmandkaptain nedenfor. 

Stå aldrig alene

Bliv en del af et professionelt netværk hvor du har fri og ubegrænset adgang til viden og rådgivning om fx pension, lovgivning, IT, HR og meget mere.

Vi henvender os til ALLE brancher og er din mulighed for at få kvalitetsviden og 1-1 sparring med nogle af landets største og mest anerkendte virksomheder.

Fast pris fra 120 kr./md. 

Læs mere