Invitation til generalforsamling

Ase selvstændig holder generalforsamling torsdag den 25. maj 2023 kl.13.00.

På adressen: Frederikskaj 4, 2450 København SV.

Dagsorden for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  4. Forelæggelse af årsregnskab til orientering
  5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Ase Selvstændig ledes af en bestyrelse på tre medlemmer. To medlemmer af bestyrelsen, herunder formanden, udpeges af og blandt bestyrelsen for a-kassen Ase for en periode på 1 år ad gangen.

Ét medlem blev ved generalforsamlingen i 2022 valgt af generalforsamlingen for en periode på 3 år.

Der skal på generalforsamlingen i 2023 vælges en suppleant for et år ad gangen for det af generalforsamlingen i 2022 valgte bestyrelsesmedlem.

 

Opstilling som kandidat og suppleant til bestyrelsen

Forslag til kandidater og suppleanter skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingen.

 

Indsendelse af forslag

Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt til bestyrelsen senest seks uger før generalforsamlingen.

 

Adgang til generalforsamlingen

Møde- og taleret på generalforsamlingen har ethvert medlem, der senest fire uger før generalforsamlingen skriftligt har tilmeldt sig. Tilmelding skal ske skriftligt til Kristina Sofia Sylvest på krss@ase.dk

Retten til at stemme har medlemmer med mere end seks måneders medlemsanciennitet

Møde- og stemmeret kan alene udøves ved personligt fysisk fremmøde og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Vedtægter for Ase Selvstændig kan ses på ase.dk under punktet: Om ase – Ase Selvstændig