betragtes du som selvstændig erhvervsdrivende?

Langt de fleste selvstændige mener, at de er selvstændige. Og for langt de fleste selvstændige er dette også tilfældet. Men skattemyndigheder betragter alligevel ikke alle, som selvstændige erhvervsdrivende.

En mindre del af de selvstændige, der mener at være selvstændige, oplever, at skattemyndighederne er af en anden opfattelse. Og det ofte med stor konsekvens for den enkelte.


Særligt inden for de erhverv, hvor der ofte er tale om ansættelsesforhold, der omkonverteres til en selvstændig virksomhed, skal du være særligt opmærksom på, om der virkelig er tale om en selvstændig virksomhed.


I flere brancher, herunder eksempelvis konsulentbranchen, skifter ansatte deres ansættelsesforhold ud med en konsulentaftale som selvstændig erhvervsdrivende. Det ses imidlertid i flere og flere tilfælde, at skattemyndighederne i disse tilfælde tilsidesætter den selvstændige virksomhed og betragter den selvstændige som lønmodtager, fordi skattemyndighederne fortsat mener, at der reelt set er tale om et ansættelsesforhold, eller at samarbejdet må sidestilles med et ansættelsesforhold, hvorfor der ikke eksisterer nogen selvstændig virksomhed.

Konsekvenser ved tilsidesættelsen

Bliver du underkendt som selvstændig erhvervsdrivende, kan det have en lang række forskelligartede konsekvenser, både for dig som selvstændig, men også for den eller de samarbejdspartnere, som du har haft et samarbejde med.

Konsekvenser for fradragsretten og afskrivningsadgangen

Du vil først og fremmest opleve den umiddelbare konsekvens, at fradrag og afskrivninger vil blive fjernet eller reguleret. Selvstændige erhvervsdrivende er omfattet af en række fradragsposter, som almindelige lønmodtagere ikke i sammen omfang kan benytte sig af. Dette gælder eksempelvis repræsentation, reklame mv. Underkendes du som selvstændig erhvervsdrivende, vil skattemyndighederne således regulere din virksomheds fradrag.

Det samme vil være tilfældet for så vidt angår afskrivningsadgangen. Afskrivning kan foretages på erhvervsmæssige aktiver, og underkendes du som selvstændig erhvervsdrivende, vil afskrivningerne blive trukket tilbage, og du vil få forhøjet din indkomst.

Der er derfor stor forskel på, hvad din skattepligtige indkomst vil være, hvis du underkendes som selvstændig erhvervsdrivende sammenlignet med at være selvstændig erhvervsdrivende, idet manglende fradrag og afskrivninger vil medføre en forhøjet indkomst og dermed en skyldig skat.

Konsekvenser for samarbejdspartneren

Det forhold, at du som selvstændig ikke længere betragtes som selvstændig, men som lønmodtager, kan have en række konsekvenser for dine samarbejdspartnere.

Hvis du f.eks. ikke har afregnet skat i din virksomhed, eller du har afregnet forkert skat, og skattemyndighederne anser dig for ikke at være selvstændig, men ansat hos samarbejdspartneren, som du som selvstændig har leveret din ydelse til, vil samarbejdspartneren hæfte for den manglende skat, som du som selvstændig skulle have betalt.

I praksis ses der mange eksempler på dette i byggebranchen, hvor en tømrer eller murer f.eks. indgår aftale med en selvstændig, men denne selvstændig har alene arbejde for tømreren eller mureren, altså den selvstændige har kun én hvervgiver, hvorefter skattemyndighederne underkender den selvstændige virksomhed og betragter forholdet som et ansættelsesforhold, hvor tømrervirksomheden eller murervirksomheden kommer til at hæfte for den selvstændiges manglende skattebetaling.

Hvor ofte sker det, at en selvstændig underkendes som selvstændig erhvervsdrivende?

Det er ikke muligt at udlede et konkret brancheproblem. Problemerne for disse enkeltmandsvirksomheder/selvstændige opstår ofte i brancher, hvor et ansættelsesforhold kan omkonverteres til en selvstændig virksomhed.

Dette gælder eksempelvis i konsulentbranchen, uanset om der er tale om en IT-konsulent, en økonomikonsulent eller en salgskonsulent. I disse brancher ses det oftere og oftere, at en ansat starter selvstændig virksomhed, men fortsat servicerer den virksomhed, hvor vedkommende tidligere var ansat, og kun denne virksomhed. Samtidig med, at det er de samme opgaver. Her er der set eksempler på, at den selvstændige virksomhed er blevet underkendt.

Det ses også inden for byggebranchen. Her er det typisk antagelse af det, der i gamle dage hed daglejrere. Disse kommer ofte kun og leverer hænder og fødder, og al instruktionsbeføjelse ligger herefter hos hvervgiveren. Der er skattemyndighederne ofte også i stand til at underkende den selvstændige virksomhed hos denne selvstændige med de konsekvenser, der er skitseret ovenfor.

Hvad er så karakteristisk for en selvstændig?

Der kan ikke opstilles generelle retningslinjer for, hvornår skattemyndighederne vil acceptere den enkelte som selvstændig. Det afhænger altid af en konkret vurdering. Der opstilles dog i personskattecirkulæret nogle elementer, du som selvstændig skal kunne imødekomme for i hvert fald ikke umiddelbart at blive underkendt som selvstændig erhvervsdrivende.

 • Du har gerne flere end én kunde.
 • Du har gjort markedsføringsmæssige bestræbelser.
 • Du tilrettelægger, leder, fordeler og fører tilsyn med arbejdet uden anden instruktion fra hvervgiveren end den, der eventuelt følger af den afgivne ordre.
 • Hvervgiverens forpligtelser over for dig er begrænset til det enkelte ordreforhold.
 • Du er ikke på grund af ordren begrænset i adgangen til samtidig at udføre arbejde for andre.
 • Du er økonomisk ansvarlig over for hvervgiveren for arbejdets udførelse eller i øvrigt påtager dig en selvstændig økonomisk risiko.
 • Du har eventuelt ansat personale og er frit stillet med hensyn til at antage medhjælp. Det er dog ikke en betingelse, at der er ansat personale.
 • Vederlaget betales efter regning, og betaling ydes først fuldt ud, når arbejdet er udført som aftalt og eventuelle mangler afhjulpet.
 • Indkomsten modtages fra en ubestemt kreds af hvervgivere.
 • Indkomsten afhænger af et eventuelt overskud.
 • Du ejer de anvendte redskaber, maskiner og værktøj eller lignende.
 • Du leverer helt eller delvist de materialer, der anvendes ved arbejdets udførelse.
 • Du har etableret dig i egne lokaler, f.eks. forretning, værksted, kontor, klinik, tegnestue mv., og arbejdet udøves helt eller delvist fra lokalerne.
 • Hvis din erhvervsudøvelse kræver særskilt autorisation, bevilling og lignende, er det dig selv, der har fået en sådan tilladelse.
 • Du er i henhold til momsloven momsregistreret, og ydelsen er faktureret med tillæg af moms, medmindre der er tale om levering af en momsfritaget ydelse.
 • Ansvaret for en eventuel ulykke under arbejdets udførelse påhviler dig.

Der er ikke tale om en udtømmende oplistning, hvorfor det som allerede nævnt afhænger af en konkret vurdering af din situation sammenholdt med disse elementer.
Omvendt vil følgende tale imod selvstændig erhvervsdrivende:

 • Hvervgiveren har en almindelig adgang til at fastsætte generelle eller konkrete instrukser for arbejdets udførelse, herunder at føre tilsyn og kontrol.
 •  Hvis du udelukkende eller i overvejende grad har samme hvervgiver. Derfor er det ret afgørende, at du leverer ydelser til flere end blot en eller to hvervgivere, eller der er udsigt til, at dette vil blive tilfældet.
 • Der er indgået aftale mellem hvervgiveren og dig om en løbende arbejdsydelse. Det taler om-vendt for selvstændig erhvervsvirksomhed, hvis der indgås aftaler om konkrete opgaver.
 • Din arbejdstid er fastsat af hvervgiveren.
 • Du har ret til opsigelsesvarsel.
 • Der er aftalt kunde- og konkurrenceklausul mellem dig og hvervgiveren.
 • Vederlaget er beregnet, som det er almindeligt i tjenesteforhold (timeløn, ugeløn, månedsløn, provision, akkord mv.).
 • Vederlaget udbetales periodisk.
 • Hvervgiveren afholder udgifterne i forbindelse med udførelsen af arbejdet.
 • Vederlaget er i overvejende grad nettoindkomst for dig.
 • Du anses for lønmodtager efter ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring mv., funktionærloven, lov om arbejdsskadeforsikring og lov om arbejdsmiljø.

Det skal igen fremhæves, at langt de fleste selvstændige virksomheder i Danmark ikke vil blive underkendt som selvstændige. Men en række enkeltmandsvirksomheder leverer imidlertid ydelser, der lige så godt kunne være leveret igennem et almindeligt tjenesteforhold, som ved selvstændig virksomhed, hvorfor disse selvstændige og deres samarbejdspartnere skal agere påpasseligt.

Hjælp til fradrag

Tilbage til oversigt

Prøv 3 mdr. til 0 kr. - ingen binding

Prøv et medlemskab i 3 mdr. uden bindinger eller gebyrer. Udfyld formularen herunder. Det tager kun få minutter at oprette et abonnement og få adgang til alle fordelene. Kampagnen gælder frem til 1. august 2022. Gratisperioden er 3 mdr. fra oprettelsesdato. Ingen binding. Forudsætter tilmelding til betalingsservice eller MobilePay subscription ved oprettelse. Ved opsigelse betales den løbende måned + 30 dage.

Vi samarbejder med en række partnere for at kunne tilbyde dig særlige fordele i dit abonnement. Du vil løbende blive informeret om fordelene via mail. Du kan altid afmelde servicen via ase@ase.dk.
Med dit abonnement accepterer du, at vi deler dine oplysninger med vores partnere.